En god antioksidantstatus hos purka danner grunnlaget for stor melkeproduksjon og dermed robust smågris med god tilvekst

Hvorfor så viktig med vitamin E og selen i svinefôr?

Svineproduksjonen blir stadig mer effektiv. Dette skyldes i stor grad et vellykket avlsarbeid og økt kunnskap i svineproduksjonen. Mer effektiv svineproduksjon stiller stadig større krav til dyrene, og det dukker opp noen utfordringer underveis. Et område som har hatt stort fokus i den senere tid, er antioksidantene vitamin E og selen.

Vitamin E er nært knyttet til det selenholdige enzymet glutathion peroxidase, og en viktig funksjon er å beskytte membranene i kroppen mot oksidativ nedbrytning (harskning). Vitamin E er spesielt kjent for sin evne til å fjerne skadelige stoffer (frie radikaler) fra nedbrytningen av flerumettede fettsyrer i cellemembranen.

Grunnlaget for en effektiv produksjon

Gjennom sine funksjoner i har vitamin E og selen betydning for motstandsdyktigheten mot sykdom. De beskytter membraner knyttet til grisens immunforsvar og øker nivået av immunoglobuliner, som er viktige komponenter i immunsystemet, hos smågris. Dersom det ikke er tilstrekkelig tilgang på antioksidanter som kan beskytte membranene og fjerne de skadelige stoffene som hele tiden dannes, vil det kunne skade både arvestoff (DNA), proteiner, fettsyrer og cellevegger. En god antioksidantstatus er derfor viktig for å hindre sykdom og for å oppnå god reproduksjon. Dette er grunnlaget for en effektiv produksjon med et lavt fôrforbruk.

Når grisene utsettes for stress, ved for eksempel flytting og transport, grising, avvenning og sykdom, øker dannelsen av skadelige stoffer i kroppen. Dette øker behovet for antioksidanter som kan fjerne eller uskadeliggjøre disse stoffene. Derfor er det viktig at grisene til enhver tid har en god antioksidantstatus som gjør dem i stand til å takle perioder med økt behov.

Vitamin E og selen i fôret

Vitamin E finnes naturlig i fôrråvarene, men naturlig vitamin E brytes lett ned ved lagring og prosessering. Kraftfôr tilsettes derfor en form for vitamin E som er mer stabilt enn den naturlige. Seleninnholdet i planter som dyrkes i Norge er lavt fordi jordsmonnet er fattig på selen, og det er lite tilgjengelig for plantene. I kraftfôret tilsettes selen vanligvis i form av uorganiske selenforbindelser, men det kan også tilsettes som en organisk forbindelse. Denne absorberes i større grad og fordeles bedre i organismen enn de uorganiske forbindelsene. Organisk selen overføres også i større grad til melk slik at grisungene får en økt tilførsel av selen fra purkemelka de første leveukene.

Mangelsymptomer

Det dukker fra tid til annen opp besetninger som har symptomer på vitamin E-/selenmangel. Dette skjer til tross for at behovet i teorien skal være dekket gjennom fôret. Symptomene kan være stiv gange, problemer med å reise seg, sirkulasjonsforstyrrelser og brå død uten foregående sykdom hos smågris og slaktegris. Det er ofte i besetninger med høy tilvekst og lavt fôrforbruk at problemene oppstår. Om det er en økt effektivitet i produksjonen og større krav til dyra, eller om det er andre faktorer som fører til at disse symptomene dukker opp er uklart.

Økt innhold av vitamin E

I Norgesfôr ønsker vi å gjøre det vi kan for å unngå at slike problemer oppstår. Det kan vi gjøre ved at kraftfôret utvikles i takt med svineproduksjonen og grisenes genetiske potensiale. Vi har nå økt innholdet av vitamin E i Ideal kraftfôr til både purker og smågris. I tillegg er halvparten av tilsatt selen erstattet med organisk bundet selen. Med dette ønsker vi å bidra til at grisene er bedre rustet til å takle dagens produksjonskrav og de utfordringene dette medfører.

Diende smågris

Organisk selen overføres mer effektivt til melk enn uorganisk selen, og gir dermed grisungene en større tilførsel av selen de første leveukene.

Kommentarer