OPTIMALISERING: For de som driver med melk- og kjøttproduksjon er det svært viktig at pH verdien er på det nivå som kreves slik at de får et optimalt fôr.

Penger og tjene på kakling

Kalking er viktig. Hver vår, og høst, sier fagfolka innen jord- og plantekultur klart i fra om dette med kalking. Skal en få gode avlinger må jorda være i god hevd. – Her hører så avgjort kalken med, sier Eskild Bergli i Franzefoss Miljøkalk.

– Alle vet nok kalkens betydning i dag, men like fullt så ser vi at det syndes en god del. Mange føler at tiden blir litt knapp og bestemmer seg for å ta kalkingen før neste sesong, for så å oppdage at den samme travelheta kommer igjen da også.

Det har vist seg at det går veldig fint å kalke på frossen jord. All kalking er god kalking og en overflate kalking med 300-400 tonn på målet vil være svært lønnsomt, sier han.
– Skal en grunnkalke og bruke mellom 500 – 1000 tonn pr. dekar bør kalkingen deles i to, før og etter pløying. Kalken går ned 1-2 cm hvert år så en må ikke overdrive mengden som skal spres.

Bergli forteller at volumet kalking nå ligger på rundt 150 000 tonn årlig. Med tanke på utvasking ca 30 kg.pr. daa/år og at det i alt er ca. 10 millioner dekar dyrka mark her i landet, burde mengden vært dobla, altså rundt 300 000 tonn for året.  Han forteller at ved generell vedlikeholdskalking gir kalking 4 ganger avkastning i korndyrking og 4-6 ganger når det gjelder grasdyrking. Utnyttelsen av mineralgjødsel blir svært lav hvis pH’n i jorda er for lav. Røttene blir ikke utviklet på en slik måte at plantene får tatt opp næringsstoffet. Dermed er avkastningen på investert mineralgjødsel svært beskjeden.

Gras

Bergli poengterer at for de som driver med melk- og kjøttproduksjon er det svært viktig at pH verdien er på det nivå som kreves slik at de får et optimalt fôr.

Kløveren trenger for eks en pH på over 6 for å trives, samme med raigras. Der bør verdien ligge over 6,3 særlig hvis det er mineralrik jord. Timotei er en krevende grassort som mistrives når pH kommer under 5,8. Det vil være viktig å kalke når pH er ned mot 5,8 for å beholde de kulturvekster en dyrker.

Kløveren gir som kjent et meget proteinrikt fôr, noe som igjen vil gi positivt utslag i den enkelte bondes lommebok, ikke minst for de som driver med melkeproduksjon.

Når kulturvekstene mistrives vil ugraset ta over å bli mer dominant i åkeren. Riktig pH vil skape planter som er i god kondisjon og vil bekjempe etableringen av ugras.

Korn

Generelt har kornbonden vært flinkere til å kalke enn grasdyrkeren.

Bygg er det kornslaget som trives best med høy pH og toradsbygget litt høyere enn seksradsbygg.

Bergli anbefaler en pH verdi på 6,0 til 6,5 for hvete og bygg. Dyrker en havre bør den være over 5,8. Det ideelle kalkingstidspunkt vil være å kalke etter slådding, harving. Men som sagt, en kan kalke hele året alt etter hva som best kan tilpasses på den enkelte gård.  Det må tilføyes at det ikke er registrert noen fremgang i produktiviteten på korn, og arealet har gått svakt tilbake med ca. 10 %. Sur jord er noe skyld i denne utviklingen. Befolkningen i Norge vil i løpet av 10-15 år være 1 mill. flere enn i dag, gode avlinger vil i så måte være viktig for at Norge skal være selvforsynt fremover.

Magnesium

Bergli poengterer også at en ikke må glemme innholdet av magnesium. Det er svært viktig næringsstoff å tilføre og en må ha et våkent øye med Mg når en ser på resultatet av jordprøvene. I gras anbefales det å ha verdier mellom 16-20.

Det er også på grunn av sitt innhold av Magnesium at kalksortene Agri DOL og Agri halv- brent har blitt populære i den siste tiden, sistnevnte tilbys kun i Østlandet og Rogaland. Magnesium er viktig for og ikke å få graskrampe og melkefeber hos kyr og sau. Dette gjelder også beiter, som også bør kalkes hvis mulig.

Rutiner

– Det beste er at hver enkelt gårdbruker innarbeider seg rutiner og får kalking som en del av det generelle onnearbeidet. Ta jevnlig jordprøver og hold jorda i god hevd også når det gjelder kalk. Da har brukeren et svært godt grunnlag for å få optimale avlinger, det være seg gras, korn eller andre vekster, sier Eskild Bergli, fagansvarlig landbruk i Franzefoss Miljøkalk til slutt.

Spar ikke på kalken, men spar med å kalke.

eskild Bergli

LØNNSOMT:  Eskild Bergli påpeker det lønnsomme i å kalke. – Både i korn- og grasproduksjonen er riktig pH en viktig faktor for gode avlinger.

Kommentarer