UTSATT JORDARBEID: For å redusere forurensing gis det i korn tilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding (pløying) (foto: Ingeborg Forbregd).

Foran ny sesong med Regionalt miljøprogram

Fra 2013 foreligger en revidert versjon av de regionale miljøprogrammene (RMP). Tilskuddsordningene er tilpassa en nasjonal meny fastlagt av Statens landbruksforvaltning. I hovedsak er tidligere ordninger videreført, i enkelte tilfeller med nytt navn. For noen tilskuddsordninger er reglene endra, enkelte nye tilskuddsordninger er kommet til mens andre er blitt borte.

Ny forskrift og retningslinjer for tilskudd er under utarbeiding i fylkene, og endelig regelverk vil være klart til sommeren og legges ut på Fylkesmennenes heimesider. Det vil også i løpet av juli bli sendt til alle som mottar produksjonstilskudd.

I år skal RMP-midlene søkes elektronisk over internett, på samme måte som ved søknad om produksjonstilskudd, men på eget skjema. De som har problemer med å søke elektronisk kan skrive ut papirskjema fra internett eller be kommunen om det. Søknadsfristen for tilskudd fra Regionalt miljøprogram er 20. august med unntak av tilskudd til organisert beitebruk som er 1. november. Landbrukskontoret i kommunen kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Sør-Trøndelag

Totalpotten for Sør-Trøndelag er 24,6 mill. kr for 2013, noe den har vært de siste årene. Med bakgrunn i nytt hovedmål om klima går i år en noe større andel av midlene til forurensning- og klimatiltak og tilsvarende mindre til kulturlandskapstiltak enn tidligere år. Med dette blir satsene for ugrasharving, grasdekte vannveier/striper og grasdekte buffersoner, samt stubbåker med stor eller svært stor erosjonsgrad høyere. Videre blir det en prøveordning for to vassdrag i Rissa kommune (Botn og Prestelva) som har utfordringer med vannkvaliteten. Her vil en med RMP stimulere til å bruke husdyrgjødsla tidlig i vekstsesongen for å redusere faren for tap til vassdragene. Bønder som driver engarealer i nedbørsfeltet til disse vassdragene kan søke om tilskudd for å få ut gjødsla tidlig i vekstsesongen, dvs. innen 15. august. I tillegg til disse ordningene styrker vi seterdrifta i fylket ved å øke tilskuddssatsen. Vi øker også satsen for slåttemark.

Midler til disse satsingene hentes først og fremst fra tilskuddsordningen «prioriterte beitelandskap», som er fjernet og fra hesje-ordningen som videreføres med ca. halve satsen. Ordningen «vedlikehold av turstier» fjernes fra og med 2014. Vi mener dette er positive tiltak, men at SMIL-ordningen kan ivareta formålet på en bedre måte. For de andre tilskuddsordningene i Sør-Trøndelag blir det mindre eller ingen endringer.

Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag er ramma på 29 millioner kroner i 2013. Tilskuddsordningene omfatter som tidligere ugjødsla gammel kulturmark med varig grasdekke, skjøtsel av kulturlandskap med dokumenterte miljøverdier, seterdrift, og drift av bratt eller vegløst jordbruksareal. Støtte til tilsyn og sanking i organiserte beitelag ligger fortsatt i RMP-ordninga.

For å redusere forurensing gis det i korn tilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding (pløying), grasdekte vannveger eller grasbelter langs vassdrag og til å ugrasharve i stedet for å bruke kjemiske ugrasmidler.

I Nord-Trøndelag blir det i den nye utgaven av RMP mulighet å søke om tilskudd til bevaringsverdige gamle storfèraser og til grå trøndersau. I tillegg er det innført tilskudd til hesjing på særlig verdifull slåttemark med stort biologisk mangfold (blomstereng) og som er nasjonalt eller regionalt viktig, verdi A eller B.

Kommentarer