Ugras- og soppbekjempelse i korn

Det er igjen tid for å tenke åkerugras- og soppbekjempelse i korn. Som en liten oppfrisking av hukommelsen før sesongstart vil vi her fokusere på noen viktige momenter som påvirker resultatet. Vi avslutter med strategi og preparatvalg.

Kveke: Dersom en ikke fikk bekjempet kveke høsten i forveien, og det blir vurdert til å ha betydning, må en vente med å sprøyte til kveka har 3,5 – 4 blad. Viktig å vente lenge nok for at saftstrømmen skal gå ned i rota. Det må deretter gå 3-7 dager før jordbearbeiding. Tidspunktet beror på vekstforhold og preparatvalg. Kortest tid ved god vekst og bruk av Roundup Ultra. Ved direkte såing kan det sprøytes mot rotugras etter såing, før oppspiring av kornet.

Tunrapp, markrapp og andre grasarter som knereverumpe, åkerrevehale, åkerkvein og storkvein kan bekjempes selektivt i bygg, hvete, rug og rughvete med Hussar OD + Renol klebemiddel. Atlantis + Renol kan også benyttes, men er ikke godkjent i bygg da den ikke er selektiv nok. I høstkorn-artene vil også Boxer være en god løsning ved høstbehandling. Boxer og Hussar OD har i tillegg virkning mot flere to-frøbladet ugras, se virkningstabeller i Håndbok i plantekultur 2013 s. 300-303.

Floghavre: Kan bekjempes med selektive spesialmidler i veksttiden, Axial eller Puma Extra. Axial kan benyttes fra BBCH 12-39 og gjerne i tankblanding med et sopp- eller vekstregulerende preparater. Det frarådes å blande med vekstregulerende preparat etter BBCH 32, (se utviklingsstadier i korn s. 116 i Håndbok i Plantekultur 2013)

Hønsehirse kan bekjempes med spesialmidlene mot floghavre. Hussar OD har også bra virkning.

Tidspunkt for bekjempelse av grasartene er viktig. Ugraset være i vekst, dvs. temperatur høy nok til at preparatet omsettes i plantene. Grasugras som tunrapp og markrapp begynner vegeteringen normalt tidlig om våren. For å sikre gode behandlingsresultater må værforholdene være gunstige med tanke på god luftfuktighet og – temperatur, vindstille og ikke nattefrost. Dersom en har plan om sprøyting riktig tidspunkt prioriteres i forhold til andre oppgaver for å få god nok virkning                        

Tidlig oppspirt to-frøbladet ugras som vassarve, linbendel og balderbrå med flere kan bekjempes samtidig med grasugras. Det er derfor viktig å velge riktig løsning etter dominerende ugrasarter og ikke minst er det viktig å ha en god strategi for å forebygge utvikling av SU-resistent ugras. Ved bekjempelse av grasugras i bygg bør ikke Hussar OD blandes med andre ugrasmidler, grunnet fare for skade. For mer informasjon om blandinger, valg av dose og resistensstrategi, se Håndbok i Plantekultur 2013 s. 111 og 112.

Bredbladet rotugras (to-frøbladet), som åkerdylle, åkertistel og åkersnelle med flere kan ikke bekjempes samtidig med grasugraset da det ikke er sammenfallende tidspunkt og vil heller ikke være riktig preparatvalg. Derimot vil sein ugrasbekjempelse av de fleste to-frøblada frøugrasartene kunne kombineres med effektiv rotugras bekjempelse. Det viktigste er at en venter lenge nok slik at rotugraset har utviklet stor bladrosett, begynnende strekning av blomsterstengel. Når planta produserer mer glukose enn den forbruker snur saftstrømmen og går ned i rota. Det er på dette tidspunktet du skal bekjempe rotugraset. Husk at sen ugrassprøyting kan virke negativt på åkeren.  

MCPA 750 Flytende er igjen aktuelt for bekjempelse av flere frøugras- og rotugrasarter, både i korn og grasmark/eng. Er særlig aktuell mot åkertistel, åkerdylle og vanlig ugrasflora dominert av meldestokk og korsblomstra ugras inkludert oljevekster.

Dosering i korn mot åkertistel og åkerdylle er 150-200 ml og mot frøugras 80 -100 ml.

Blanding med 0,1 tabl. Harmony Plus per daa. sikrer effekten og gir bredere virkeområde.

Duplosan Meko er en meget aktuell bryter av SU-resistent ugras ved bekjempelse av vass-arve og stivdylle. Duplosan Meko har i tillegg meget god virkning på klengemaure, meldestokk og korsblomstra ugras m.fl. Duplosan Meko er en aktuell blandingspartner til Tripple Q, (Harmony Plus+Ally 50 ST) eller Granstar Power i korn og Harmony 50 SX i gras. Dosering  i korn mot frøugras 100-170 ml. I tankblanding med et lavdosemiddel 80-100 ml.

Ariane S er den mest allsidige av alle ugrasmidler både i korn, eng og gras.  For å ha en sikker resistentstrategi bør Ariane S benyttes på 20-25 % av arealet slik at en kommer igjen hvert 4-5 år. Ariane S er eneste ugrasmiddel som kan bryte utviklingen av alle kjente resistente ugrasarter. Dvs. at preparatet har over 90 % virkning mot alle ugrasarter hvor det er påvist SU-resistens eller mot ugrasarter som kan ha utviklet økt toleranse mot preparater som er ALS- hemmende. Se virkningstabell s. 300-301 i Håndbok i plantekultur 2013.   

Harmony Plus eller Tripple Q i tankblanding med Starane XL er svært bredspektra og fortsatt den mest kostnadseffektive løsningen sett i forhold til virkeområde. Normalt er det sjeldent aktuelt å dosere mer enn 0,1 tablett + 80 ml Starane XL per daa.  

Soppbekjempelse i bygg (bygg brunflekk, grå øyeflekk og spragleflekk)

Strobilurinholdige blandingspreparater som Acanto Prima, Delaro og tidligere Stratego har vært helt dominerende midler for soppbekjempelse i bygg de siste årene. For å begrense bruken av strobilurinene er det aktuelt å benytte Stereo i større grad enn tidligere. Vi ser også at det blir brukt en del Proline i bygg, men vår anbefaling er at dette preparatet blir forbeholdt hvete og havre for bekjempelse av fusarium graminearum som utvikler mykotoksinet DON, og er et økende problem i disse artene.

Behandlingsstrategi for sopp og vekstregulering.

Av det totale byggarealet blir ca. 60 % soppbehandlet. Tendensen er økende og soppbekjempelse i bygg har vist god økonomi. Det er bare unntaksvis ved tørr forsommer det ikke har gitt positivt avlingsutslag. Av avlingsmessig og ikke minst kvalitetsmessige årsaker er det derfor ønskelig at denne utviklingen fortsetter.

Anbefaling, en behandling. Der det legges opp til en behandling vil vi fortsatt anbefale 100 – 150 ml Acanto Prima. Den har gjort det best i byggforsøkene for 2012 og aktuelt behandlingspunkt er BBCH 45-51, se Håndbok i plantekultur 2013 s. 116. Dersom en vurderer vekstregulerende tiltak vil vi anbefale Moddus og behandlingsfristen vil da være senest BBCH 49. Dersom man av praktiske årsaker ikke får behandlet innen dette tidspunktet vil vi anbefale Delaro i blanding med Cerone som vekstregulator. (Cerone er ikke blandbart med Acanto Prima). Husk å redusere aktuell mengde vekstregulator med 20 % i tankblanding med soppmiddel. Husk også at Cerone har fått 8 ukers behandlingsfrist.

Anbefaling, to behandlinger. Ved trangt vekstskifte, smittet såkorn og/eller redusert jordbearbeiding vil tidlig smittepress ofte være et faktum og det vil da være aktuelt med to-delt behandling. Til første behandling vil vi anbefale 75-100 ml Stereo ved begynnende strekning, BBCH 31-32. Dersom en vurderer åkeren til å ha et godt avlingspotensiale vil vi anbefale 20-30 ml Moddus i tankblanding. Tidlig bruk av Moddus fremmer rotutviklingen, vi får større næringsopptak og ei mer robust plante. Husk at 75 ml Stereo ikke gir beskyttelse mer enn 2-3 uker så det er viktig at behandling følges opp med nytt tiltak.

Ved andre behandling står en nå friere til å velge tidspunkt for sluttbehandling. Dels fordi man nå ikke trenger å ta hensyn til tidspunktet for vekstregulering (siden det er gjort) og dels fordi planta fortsatt er frisk etter første behandling, men obs! Ikke vent for lenge.

Sluttbehandlingen gjøres fra BBCH 55-61. Bruk 80-130 ml Acanto Prima.

NB! Du trenger ikke høy dose for å stoppe eller beskytte plantene mot angrep, men høyeste dose gir plantene lengre beskyttelse utover i matingsperioden.

Kommentarer