Illustrasjonsfoto

Miljødirektoratet godtar boligbygging på dyrket mark

Rundt landets storbyer er jordbruksarealer under press. Nå sier miljødirektoratet ja til boligbygging på fire av fem omstridte områder i Trondheim.

Det går fram av en faglig tilråding direktoratet har sendt Miljøverndepartementet.

Konflikten mellom jordvern og boligbygging i Trondheim kan gi føringer også for andre raskt voksende storbyområder.

Arealplanen for Trondheim vil åpne for boligbygging og næringsbygg på flere sentrumsnære jordbruksarealer, for å få en mer konsentrert og klimaeffektiv byutvikling.

Jordvernprotester

Arealplanen er klaget inn til Miljøverndepartementet, blant annet på grunn av jordvernhensyn. Departementet har bedt Miljødirektoratet om en miljøfaglig vurdering av utbyggingsplanene.

Ut fra hensynet til friluftsliv, landskap og naturmangfold er det ikke grunnlag for å frarå bygging på fire av de fem vurderte områdene, skriver Miljødirektoratet i sin tilråding. De går samtidig inn for etablering av en grønn korridor gjennom områdene.

Kulturlandskap

Men direktoratet støtter innsigelsen mot utbygging av området Rotvoll øvre, som er et gammelt herregårdslandskap nordøst i Trondheim. Området har nasjonal og regional verdi som kulturlandskap, og er et viktig rekreasjonsområde, skriver Miljødirektoratet i sin tilråding.

Også Riksantikvaren har gått mot boligbygging på dette arealet, fordi det vil stykke opp kulturlandskapet.

Strid i regjeringen

Det er miljøvernministeren som har siste ord i striden om arealplanen. Solhjell har tidligere uttrykt støtte til hovedlinjene i arealplanen, ifølge lokale SV-ledere. Det betyr i praksis grønt lys til boligbygging på inneklemte jordbruksarealer i byen, med unntak av kulturlandskapet Rotvoll øvre.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har imidlertid varslet at denne saken er så stor at den må behandles i regjeringen først. Også i andre storbyområder er bynære jordbruksarealer under sterkt press. (©NTB)

Kommentarer