Økte tap av rein til fredet rovvilt

Fylkesmannen i Nordland har utbetalt 14 millioner kroner i erstatning for 3493 rein tapt til fredet rovvilt i siste driftsår. Dette er en betydelig økning fra forrige driftsår, da 2836 rein ble erstattet som drept av fredet rovvilt.

Fylkesmannen skriver at årsaken til den markante økningen er et større tap av rein og en økning i antall rein som er påvist drept av fredet rovvilt gjennom kadaverdokumentasjon.

I følge fylkesmannen har reindriftsnæringa i Nordland rapportert at totalt 7654 rein gikk tapt i løpet av siste reindriftsår, som varte fra 1. april 2012 til 31. mars 2013. Dette inkluderer i tillegg til rovvilttap, også påkjørsler, ulykker, sykdom og andre tapsårsaker. Av disse er det søkt om rovvilterstatning for 7079 dyr. Forrige driftsår var totaltapet på 6883 rein, hvorav 6225 rein ble omsøkt som drept av fredet rovvilt.

Søknadene om rovvilterstatning blir vurdert ut fra en rekke faktorer som er nedfelt i en egen forskrift. Antall reinkadaver som er undersøkt og dokumentert drept av fredet rovvilt er en viktig faktor.

– Driftsåret 2012/2013 ble 255 rein dokumentert drept av fredet rovvilt, noe som er en betydelig økning i forhold til de siste årene. En slik økning i dokumenterte tap gir grunnlag for å sannsynliggjøre at et større antall rein er drept av rovvilt. Økningen i dokumentasjon kan også delvis forklares med at det i noen distrikter ble lagt ned betydelig større innsats for å lete etter kadaver i kalvingsperioden. De dokumenterte tapene utgjør om lag 7,3 % av antall erstattede dyr, noe som er en økning i dokumentasjonsgrad fra de siste årene, skriver fylkesmannen i Nordland.

Kommentarer