– Mange positive elementer i statsbudsjettet

– Statsbudsjettet inneholder mange positive elementer for norsk landbruk. Dersom vi skal klare å øke matproduksjonen i Norge, slik et stort flertall på Stortinget er enige om, er det viktig at den nye regjeringen følger opp disse elementene, sier leder Merethe Furuberg i Småbrukerlaget.

Statsbudsjettet som i dag ble lagt fram, følger opp jordbruksavtalen fra i vår som ga grunnlag for en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk i jordbruket.

–  Jordbruksavtalen i vår var et steg i riktig retning, både for å redusere inntektsforskjellen mellom bøndene og andre grupper i samfunnet og for at vi skal kunne klare å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsveksten, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Gjennom statsbudsjettet har regjeringen foreslått en bevilgning på 5 millioner kroner til etablering av beredskapslager av matkorn. I 2013 ble det innført beredskapslager av såkorn. Bevilgningen til dette formålet er i statsbudsjettet foreslått økt til 4,5 millioner kroner.

– Det er svært positivt at regjeringen nå foreslår å etablere beredskapslagre for matkorn, og å øke bevilgningen til beredskapslagre av såkorn. Det er viktig ut ifra et beredskapshensyn og viser at regjeringen tar en stadig mer usikker situasjon internasjonalt på alvor, fortsetter Furuberg.

Furuberg sier også at det er positivt at regjeringen gjennom statsbudsjettet foreslår å styrke de landbruksfaglige miljøene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord- Trøndelag med hhv 3 og 1 millioner kroner, og at forskningsaktiviteten i landbruket foreslås økt med 22,4 millioner kroner i 2014:

– Det er viktig at det satses på forskning og utvikling i landbruket, og at fagmiljøene innenfor landbruket styrkes. Det vil være viktig for utviklingen av landbruket i et langsiktig perspektiv, sier Furuberg, som også er glad for at regjeringen ønsker å utarbeide en strategi for å bedre konkurranseevnen i skogbruket, Skog 22.

–  Statsbudsjettet inneholder mange positive elementer for norsk landbruk. Dersom vi skal klare å øke matproduksjonen i Norge, slik et stort flertall på Stortinget er enige om, er det viktig at den nye regjeringen følger opp disse elementene, avslutter Furuberg.

Kommentarer