Flere sauer drept av ulv og bjørn

Bjørn og ulv har i år drept flere sauer i enkelte områder av landet enn før. Antall sau med påviste rovviltskader øker, viser Statens naturoppsyns foreløpige oversikt for beitesesongen 2013.

Rovviltportalen skriver at dette skyldes at ulv og bjørn har forårsaket mer skade i enkelte områder inneværende år.

De siste seks årene har antall påviste gaupe- og jerveskader på sau gått ned, og i 2013 er skadeomfanget for disse to rovdyrene omtrent på nivå med fjoråret. Ulv har imidlertid gjort mer skade i år i Sør- og Midt-Norge. Trenden i antall påviste bjørneskader har vært positiv de tre foregående årene, men nå er skadeomfanget nesten oppe på samme nivå som 2010.

Totalt er det meldt inn 4480 skadesaker i år. Av disse er 776 dyr påvist drept av bjørn, 501 av ulv, 312 av gaupe og 201 av kongeørn.

Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, blir gjennom beitesesongen tilkalt ved funn av skadet eller drept sau for å vurdere årsaken til skaden, og samme metode ligger til grunn for vurderingene i perioden fra 2008 til 2013.

SNO presiserer at tallene som nå presenteres er foreløpige. Den endelige oversikten over omfanget av tap foreligger først når fylkesmennene har behandlet søknader om erstatning for rovvilttap i slutten av desember.

– Dette dreier seg kun om de tilfellene så langt i år hvor sau har fått påvist rovviltskade. Erfaring viser at en begrenset andel av det reelle tapet blir oppdaget og rapportert i løpet av beitesesongen, sier avdelingsdirektør Kjartan Knutsen i SNO, ifølge Rana Blad.

De tradisjonelt største skadevolderne på sau på landsbasis er gaupe og jerv. Skade påført av disse har gått jevnt nedover de siste seks årene, og dette har trolig sammenheng med at bestandene av de to rovdyrene er redusert. Gaupebestanden har gått fra 92 familiegrupper i 2009 til 59 familiegrupper før jakta i 2013. Det er under det vedtatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper.

Også antallet registrerte jervekull har gått ned fra 68 i 2012 til 44 i 2013. Av de 44 registrerte kullene i 2013 ble fire avlivet ved hiuttak. Nasjonalt bestandsmål for jerv er 39 årlige ungekull.

Kilde: Statens Naturoppsyn, Rana Blad, Avisa Nordland

Kommentarer