Her har det blitt lagt ned mye arbeid i flere omganger for å få ut vannet. Eksisterende lukkede anlegg kommer frem.

Aktuelt med drenering?

Etter mange år uten tilskudd og lite fokus på drenering, er etterslepet stort. Mangel på drenering hindrer en ønsket produktivitetsøkning i planteproduksjonen. Godt drenert jord er en betingelse for økt avling.

Sommeren 2013 kom det tilskudd til grøfting og aktiviteten ble økende.  Mye tyder på  enda mer aktivitet framover.  I de fleste kommunene er det to tilskuddsordninger til drenering; tilskudd til drenering  og SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket).

Tilskudd til drenering:

  • Gjelder grøfting på tidligere grøftet areal. Denne tilskuddsordningen omfatter systematisk grøfting(fast avstand mellom grøftene i skiftet) og usystematisk grøfting (enkelt-grøfter for å drenere problempunkter i et skifte)  , profilering og  omgraving på dyrka mark.
  • Eget søknadsskjema på SLF sine hjemmesider.
  • Tilskuddet er 1000 kr/daa ved systematisk grøfting, 15 kr pr løpemeter ved usystematisk grøfting.
  • Ordningen krever miljøplan trinn 2.

SMIL:

  • Gjelder hydroteknisk anlegg; herunder åpne avskjæringsgrøfter, kanaler, utbedring og oppdimensjonering av eksisterende samlegrøfter, kummer.
  • Gjenåpne lukkede løp.
  • Eget søknadsskjema på SLF sine hjemmesider.
  • Tilskudd beregnes prosentvis på bakgrunn av kostnadsoverslag (prosent tilskudd beregnes av kommunene).
  • Ordningen krever miljøplan trinn 2.

I de fleste saker vil en kombinere de to tilskuddsordningene, på den måten at en benytter SMIL –ordningen til avskjæringsgrøfter og dreneringstilskudd til lukkede grøfter.

Lønner det seg å grøfte?

Ja, drenering kan doble avlingene!

Lønnsomhet på grøfting er avhengig av flere faktorer, den viktigste er varigheten på grøftene.  Trygve Torsteinsen i NLR Hordaland har laget et regne-eksempel:

«Det er lav avling på dårlig drenert jord, her satt til 200 Fem/daa. Godt drenert jord i god drift gir ei avling på 500 Fem/daa. Dette gir en avlingsøkning på 300 Fem/daa, verdien er anslått til 2,5 kr pr FEm, til sammen 750 kr/daa. Forutsetter vi avskrivingstiden til 20 år og rente på 3 % er grøfting økonomisk lønnsomt ved kostnader opp til 11 500 kr/daa (10 000 kr ved 5 % rente). I tillegg kommer fordeler med å kunne høste når fôr-kvaliteten er best, slippe kjøreskader på jorda, unngå jord i fôret.  Øker en levetiden med 10 år (fra 20 til 30 år), flyttes lønnsomhetsgrensen til 15 500 kr/daa med 3 % rente. «

Grøftekostnadene varierer svært mye, og dette har hovedsakelig sammenheng med gravekostnadene som utgjør 50 % av totalkostnaden.  For systematisk grøfting med 6 meters avstand, og grøftedybde på 1,2 meter under middels vanskelige forhold ligger kostnadene på ca. 4000-8000 kr/daa. Kostnadene øker med antall påkoblingspunkt for eksisterende anlegg.

Tips for vellykket drenering

Fagutvalget for hydroteknikk  i Norsk Landbruksrådgiving har opprettet nettsiden:  www.hydroteknikk.no  med en del tips og råd på drenering.  For lukket grøfting vises det til fakta-arket «de viktigste forhold ved lukkede grøfter».

Bruk av riktig rør og filter har innvirkning på anleggets levetid. Det er viktig å bruke nok filtermateriale, og det vil si minst 20 liter/meter. Erfaring vedrørende rør tilsier at på flatt areal med grøftelengder på 100 meter eller mer bør en bruke stive rør med dimensjon på 75 mm eller 110 mm.   50 mm rør på kveil bør kun brukes i korte lengder på areal med godt fall.  

Drenering

I enkelte tilfelle kan riktig drenering bidra til å doble avlingene (Illustrasjonsfoto)

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer