Helsædhøsting gir et relativt fiberrikt fôr

Helsæd kan høstes med vanlig høstelinje for rundballer

Helsæd har vært lite brukt i Norge. Kanskje skyldes dette anbefalinger om kostbart utstyr som finsnitter, gjerne med direktehøstebord og «Korncracker». Forsøksresultater tyder på at valg av ensileringsmiddel har vel så stor betydning for hygienisk kvalitet som høstelinjen.

Med helsæd menes ofte korn og/eller belgvekster der hele planten (stengler, blad, aks og skolmer) blir høstet sammen, og på et senere utviklingstrinn enn grønnfôr. og kan tilføre mye struktur i fôrrasjonen, men også betydelige mengder stivelse. I fôringsforsøk er det vist at helsæd som eneste grovfôr fører til lavere grovfôropptak og mindre melk enn bruk av bare «vanlig» surfôr. Men en kan oppnå positiv effekt ved å kombinere helsæd og grassurfôr.

Resultater fra finske forsøk (Jaakkola et al. 2009) med helsæd av bygg og tidlig slått grassurfôr viser høyere grovfôropptak (+ 1,3 kg TS), høyere melkeyting (+ 1,7 kil EKM/dag) og større vektøkning på kyrne enn bruk av enten bare grassurfôr eller helsæd av bygg.

Valg av ensileringsmiddel har større betydning enn høstelinje.

Tidligere Skandinaviske forsøk har i stor grad fokusert på avlingsnivå og ulike typer vekster. Det er vist at det er mulig å konservere helsæd i vanlige rundballer, men resultater fra Trøndelag har vist dels høyt innhold av etanol. Dette gir indikasjon på at fuktig helsæd kan være vanskelig å ensilere og at lagringsstabiliteten har vært noe dårlig.

Vi ønsket å se hvordan ulike høstelinjer og ensileringsmidler påvirket kvaliteten til kornhelsæd. Sommeren 2012 ble det derfor gjennomført et forsøk på Fanrem i Orkdal kommune. Høstelinjene og ensileringsmiddel som ble testet ut var:

Untitled-1

Ensil pluss ble valgt fremfor et rent maursyreprodukt, siden den inneholder propionsyre som skal hemme vekst av gjær og mugg, og hemme etanolgjæringa mer effektivt enn maursyre. Kornsorten var vårhvete Bjarne.

Resultatene fra feltet bekrefter tidligere forsøksresultater. Det er mulig å høste kornhelsæd med vanlig høstlinje for rundballer. Finsnitting og økt pakking gjennom maispressa synes å gi mindre mugg og bedre opptaksindeks, men tilsetting av ensileringsmiddelet Ensil pluss har gitt større effekt. Denne effekten skyldes trolig innholdet av propionsyre. Det er ikke analysert for etanol, men trolig vil effekten mot gjær også ha effekt på etanolgjæringa.

Til slutt: Tusen takk til Meland / Skjenald Samdrift DA som stilte areal, arbeidsinnsats og maskiner til disposisjon, Orkel som stilte med Maispresse og mannskap, FK- Agri som holdt såkorn og ensileringsmidlene og FK fôrutvikling som finansierte analysekostnadene.

hvete

Vårhvete Bjarne på deigmodningsstadiet

helsæd

Helsæd

 

Kommentarer