Gledelig påplussing for skog

– Budsjettavtalen innebærer en anerkjennelse av skogens rolle for langsiktig verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Avtalen vil gi økt skogplanting, økt hogst og legger til rette for etablering av fremtidsrettet klimaindustri i Norge, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

I budsjettavtalen har partene blitt enige om en rekke tiltak som vil bidra til å legge forholdene til rette for produksjon av biodrivstoff i Norge.

Råstoffet som ble brukt av på Tofte, Follum og på Petterson i Moss (4 millioner m3) er nok til å produsere 600 millioner liter biodrivstoff. Dette vil kunne redusere klimagassutslippene med 1,6 millioner tonn CO2 per år. Viken skog og Statkraft/Södra ønsker å starte produksjon av biodrivstoff.

– Med denne avtalen er de viktigste elementene på plass for å kunne etablere produksjon av biodrivstoff basert på norske skogressurser. Dette er en fantastisk mulighet for norsk skognæring og norsk industri. Det er viktig med en fortsatt god dialog mellom myndigheter og næring slik at de siste brikkene kommer på plass og milliardinvesteringene faktisk kan komme på plass, sier Erik Lahnstein.

Avtalen gjør det også enklere å komme i gang med biogassproduksjon i Norge. 

I tillegg styrkes miljøteknologiordningen med 100 millioner, noe som gir økt rom for å medfinansiere pilotprosjekter og ny miljøindustri.

Som regjeringen påpekte i forslaget til statsbudsjett for 2013 er planting av skog på nye areal som klimatiltak «et viktig punkt i oppfølgingen av klimaforliket». Allerede i 2013 ble det i en faglig rapport fra Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skog og landskap konkludert med at minst 50 000 dekar kan tilplantes per år over en 20-årsperiode, med akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier. Likevel hadde regjeringen bare avsatt tre millioner kroner i 2015 som starten på en treårig pilotfase.

– Vi vet at skogplanting har enorm klimaeffekt. Med de store klimautfordringene vi står overfor er det ingen tid å miste. Det er derfor svært gledelig at man nå setter av midler til skogplanting i tråd med det tempoet som er foreslått av Miljødirektoratet og plusser på 12 millioner til skogplanting. Dette er et gjennombrudd fordi man gjennom forpliktende bevilgninger og ikke bare ord har slått fast at skogplanting skal tas i bruk i klimaarbeidet, sier Erik Lahnstein.

Bevilgningene til frivillig skogvern økes med 210 millioner kroner til 331 millioner kroner.
– Det er bra at man med dette sikrer tilliten til ordningen med frivillig vern og en jevn og forutsigbar finansiering, sier Lahnstein.

Kommentarer