FORDEL FOR ALLE: Arild Kjersem i Fræna har tro på at en felles landbruksforvaltning for fem kommuner vil bli bedre enn hva tilfellet er i dag. Også for brukerne.

Felles kontor i fem kommuner

MOLDE: Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde får – høyst sannsynlig – felles landbrukskontor i høst. – Vi får færre og mindre fagmiljø, og da er det behov for å slå oss sammen i retning av et interkommunalt samarbeid, sier Arild Kjersem.

Kjersem er kommunalsjef i Fræna kommune og derfor også leder for styringsgruppen som arbeider for sammenslåing, eller, som Kjersem sier det, et felles, interkommunalt landbrukskontor for kommunene som har vært deltakere i prosessen. Det er Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde.

– Hvordan er situasjonen i de fem kommunene i dag?

– Nå har Fræna og Aukra et samarbeid på landbrukssiden. Vi har i tillegg et samarbeid med Eide slik at tre av de fem allerede har et samarbeid. I Molde er det eget landbrukskontor. Midsund har en person ansatt nå, men Aukra har ikke det. Den ansatte i Eide er plassert her. Med en slik struktur blir det veldig små stillinger i kommuner med små administrasjoner i en situasjon der man skal prøve å kutte ned kostnader til drift.

– Er det økonomi som er bakgrunnen for sammenslåingen?

– Nei. Bakgrunnen for sammenslåingen var i utgangspunktet at en så at når det blir færre ansatte så blir kompetansen også veldig liten innenfor områdene. Vi får færre og mindre fagmiljø, og da er det behov for å gå i retning av interkommunalt samarbeid. Det startet med Molde og Fræna der det kom som innspill fra politisk hold. Så ble nabokommunene invitert med for et tettere samarbeid. Det var utgangspunktet for at vi opprettet en arbeidsgruppe som fikk mandat til å utarbeide en rapport om et interkommunalt samarbeid med mål om felles landbrukskontor, forteller Kjersem. Nå har arbeidsgruppen konkludert med anbefaling om sammenslåing til ett landbrukskontor.

Vente på kommunereformen?

– Arbeidsgruppens rapport ble sendt ut på høring. Det er enighet i gruppen om at modellen kan gjennomføres som et interkommunalt samarbeid, og at et felles interkommunalt landbrukskontor kan etableres med virkning fra 1. september i år, sier Kjersem som har mottatt alle innspill etter at høringsfristen nå er ute. Nå skal saken til politisk behandling i alle fem kommuner.

– Har det vært noen negative reaksjoner i høringsrunden?

– Nå har jeg ikke fått lest alle høringsuttalelsene, men så langt er det klart at mange peker på den kommunereformen som er i emning, og mange mener at en kanskje bør avvente et slikt felles kontor av den grunnen. Dette er jo helt klart et viktig innspill som en må ta med videre i styringsgruppen.

– Men intensjon er å starte opp allerede i september?

– Ja, intensjonen er å få dette i gang så fort som mulig.

– Hvis dere skal vente på kommunesammenslåingen vil det ta lengre tid?

– Ja. Det er fullt forståelig at høringsinstansene tar med dette som et innspill, men akkurat kommunereformen har ikke vært noe mandat for arbeidsgruppen å vurdere i dette arbeidet.

– Hvem tar den endelige beslutningen? Er det politikerne?

– Ja, det er de enkelte kommunestyrene som må vedta om de vil gå inn i et samarbeid. Jeg tør ikke gjette hva resultatet blir. Nå skal styringsgruppen behandle høringsuttalelsene og legge dem frem sammen med et saksfremlegg. Så får det bli opptil de politiske organ å fatte en beslutning om hva de vil.

– Men kontoret skal ligge her?

– Ja, forslaget er at Fræna blir hovedsete eller hovedkontor. Bakgrunnen for det er at Fræna er den største landbrukskommunen i regionen.

Mer slagkraftig kompetanse

I dag jobber tre personer ved landbrukskontoret i Fræna. I Eide er det en som tidvis jobber i Fræna, i Molde er det to ansatte. Hvordan bemanningen blir etter sammenslåingen er ikke bestemt.

– Det er ting vi må se på etter hvert. De som er ansatt nå må gis et tilbud om å være med inn i det nye interkommunale landbrukskontoret. Så får en se hvordan det blir mottatt. Rent formelt vil det være en virksomhetsoverdragelse som må skje, men «finsømmen» får vi ta når vedtaket foreligger.

– Hva med brukerne? Hvordan stiller de seg til det?

– Ut fra det jeg har sett nå, så er det ulike oppfatninger om dette. Noen er positive, og noen er mer skeptiske. Avstanden kan være et argument, men jeg tror ikke det er det store spørsmålet. Fordelene er at du får en mer slagkraftig kompetanse plassert på et sted. Det er i korte trekk det dette dreier seg om, rett og slett.

Kjersem mener at både Molde og Fræna, som er de største kommunene med landbrukskontor i distriktet, leverer innenfor de frister – for eksempel på tilskudd – som brukerne forventer. I rapporten er det kravet til effektivitet og faglig standard høringsinstansene peker på. Mange kommuner med redusert bemanning kan ha problemer med fristene, og en sammenslåing vil avhjelpe det, tror Kjersem. Han mener også at et større kontor vil håndtere digitale løsninger bedre. Også viltforvaltningen vil kunne ha fordeler av en fellesforvaltning.

– Totalt sett tror jeg dette er en god løsning, sier Arild Kjersem.

Kommentarer