Frykter for Bioforsk Økologisk

– Vi forsto ikke grunngivingen for forslaget om omorganisering, sier direktør Kristin Sørheim på Bioforsk. Hun sier de frykter en nedbygging av det tunge forskingsmiljøet som er bygget opp her siden 1987.

Det har vært stor uro på Bioforsk Økologisk og i Tingvoll kommune den siste tiden. Mange har fryktet for arbeidsplasser og nedbygging av forskningsmiljøet etter det ble varslet omorganiseringer (se egen undersak).

– Styreleder Stig Fossum mener dere misforstår?

– Det er bra hvis det er slik, men det første styrevedtaket sier at den aktiviteten Norsøk brakte inn i 2006 – etter fusjon den gangen (stiftelsen Norsøk, Jordforsk og Planteforsk ble Bioforsk) – skal konsekvensjusteres ut av det nye NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomiforskning) og så skal forskningen på Tingvoll fortsette som i dag. Men Norsøk brakte inn 30 årsverk med forskning og vi er 30 årsverk i dag. Så det henger ikke sammen, sier Kristin Sørheim.

– Hvis alt skulle fases ut så er det ingenting igjen her. Det som står i vedtaket er at alt det Norsøk brakte inn skal konsekvensjusteres ut.

– Du blir ikke beroliget når Fossum sier dette er en misforståelse?

Formidling viktig

– Delvis… Men jeg oppfatter det slik at de mener deler av den aktiviteten vi driver her ikke er forenlig med å være et forskningsinstitutt. De sier at den del av aktiviteten her går ut på å promotere eller misjonere for økologisk landbruk. Det er ikke vi enige i. Vi mener det arbeidet vi gjør er godt vitenskapelig fundert enten det er vitenskapelig publisering eller mer populærvitenskapelig forskningsformidling. Det er ikke vår oppgave å få folk til å legge om til økologisk landbruk. Det er det landbruksrådgivingen og andre som driver med. Vi prøver å skaffe kunnskap slik at økologisk landbruk skal kunne bli stadig bedre. Vi forstår ikke hva som skal flyttes ut herfra. Vi mener formidlingen av forskningen også må være viktig for en institusjon som Bioforsk eller NIBIO.

Ikke satsing

Stig Fossum, styreleder i Bioforsk, har uttalt at «møtet mellom akademi og ideologi har vært stormfullt og krevende. Uklare forventninger og uklar rolleforståelse mellom partene har utviklet seg slik at det er mistenksomhet og misforståelser som har preget sameksistensen». Det vil ikke Kristin Sørheim kommentere, men hun mener økologisk forskning ikke har fått gode rammevilkår i Bioforsk de siste årene.

– Mener du det har ligget et bevisst valg bak – med liten vilje til satsing på økologisk?

– Jeg mener satsingen på økologisk innen Bioforsk burde vært større. Det har ikke vært en eneste strategisk satsning på økologisk siden vi kom inn i Bioforsk for ni år siden, sier Sørheim.

– Det er et stortingsvedtak om mål om 15 prosent økologisk produksjon i Norge i 2020. Det står fast. Sverige og Danmark ligger langt foran. De har egne forskningsprogram. Det har ikke vi, legger hun til.

– Så utviklingen går motsatt av det det gjør ellers i verden?

– Ja. Og det skjer mens etterspørselen etter økologisk øker mye mer enn produksjonen. Det betyr at vi må importere stadig mer. Andre land i Skandinavia ligger langt foran oss og har likevel store forskningsprogram, noe vi ikke har. Vi ligger langt etter og klarer ikke å fylle markedet.

– Slik sett burde det vært satset og ikke redusert her hos dere?

Liten forståelse

– Ikke nødvendigvis her, men det burde vært satset mye mer på økologisk forskning og utvikling i Norge, ja.

– Mener du styret i Bioforsk ikke skjønner situasjonen?

– Nei, dette er ikke Bioforsks ansvar, det er departementet eller Forskningsrådet eller Stortinget som bestemmer om vi skal ha egne forskningsprogram eller ikke.

KristinSørheim legger ikke skjul på at staben på Tingvoll føler det ikke er stor forståelse for hva de egentlig driver med. Tingvoll har de fremste forskerne på økologisk i Norge. Hun er ikke i tvil om at fagmiljøet svekkes dersom det skal splittes opp.

– Særlig innen økologisk forskning er det viktig at man tenker helhetlig. Du trenger forskere som tenker kretsløp for å utvikle driftssystemet. Vi har lyktes med å klekke ut gode idéer i tett samarbeid med næringen. Vi har langt på vei lyktes med å være et nav for økologisk forskning i Norge. Det føler vi ikke det er stor nok forståelse for. For å skape god forskning er det mest gunstig å være et samlet fagmiljø, sier Kristin Sørheim.

«Videreføres»

Etter vedtaket i interimsstyret for NIBIO dagen etter vi var på Tingvoll skriver styret blant annet følgende i en pressemelding:

«Forskningsaktiviteten på Tingvoll videreføres. For NIBIOs faglige profil som forskningsinstitutt er det viktig å sette et klart skille mellom forskningsfaglig virksomhet og det å promotere økologisk landbruk som driftsform. Interimsstyret anbefaler at aktiviteter og ressurser innenfor Kompetansesenter for økologisk landbruk som ikke er knyttet til forskningsvirksomhet, skilles ut og overføres til stiftelsen NORSØK.»

– Er du beroliget etter dette, Kristin Sørheim?

– Jeg tror det går bra. Interimsstyret for NIBIO har gått inn for at forskningsaktiviteten på Tingvoll skal bestå, men de sier samtidig at aktiviteter og ressurser innenfor Kompetansesenter for økologisk landbruk som ikke er knyttet til forskningsvirksomhet, skilles ut og overføres til stiftelsen NORSØK. Det er fortsatt uklart hva som menes med dette. Vi kan godt leve med at det vi driver med blir «gått etter i sømmene» for å se om det er noe av det vi gjør som ikke bør være en del av NIBIO. Men jeg håper den nye ledelsen vil ha en enhet for økologisk forskning i det nye instituttet, sier Kristin Sørheim.

 

Bekymret for Norsøk

– Jeg synes situasjonen er ganske vanskelig for oss. Vi er en stiftelse som har et klart formål i våre vedtekter om å utvikle økologisk landbruk gjennom forskning, utvikling, formidling, rådgivning og informasjon, sier Einar Lund.

Einar Lund, daglig leder i Norsøk (Norsk senter for økologisk landbruk) som forvalter eiendommen Tingvoll gard der Bioforsk Økologisk leier kontorbygningen og annen infrastruktur.

– Fra og med 2006 inngikk vi en avtale med Landbruks- og matdepartementet der Bioforsk ble pålagt å ivareta ansvaret for formålet til Norsøk. Nå må avtalen revideres og det er stor usikkerhet om hvordan formålet skal ivaretas og hvem som skal ha hovedansvaret for fagområdet økologisk landbruk når Bioforsk blir fusjonert inn i NIBIO, sier han.

Norsøk har ingen ansatte og ansvaret for Forskning og utvikling (FoU) innen fagområdet økologisk landbruk har vært lagt til Bioforsk økologisk. Kompetansemiljøet på Tingvoll har ivaretatt formålet til stiftelsen på en svært god måte, mener Lund. Hva som skjer når NIBIO blir etablert er svært usikkert.  Lund sier han er bekymret for Norsøk i fremtiden.

– Vi ble etablert i 1986. Gjennom mange år har vi maktet å bygge å opp det fremste kompetansemiljøet innen økologisk landbruk i Norge. Det er tragisk når miljøet angripes. Slik vi ser det står arbeidsplassene her i fare og kompetansen som er etablert på Tingvoll kan bli borte, sier Lund som også mener det er et tankekors at det satses stort på forskning innen økologisk i både i nabolandene og Europa for øvrig.

Einar Lund 1

VANSKELIG: Einar Lund, daglig leder på Norsøk, synes også situasjonen er blitt vanskelig etter at planen om fusjoner ble lagt på bordet.

– Vi er altfor trege her. Det er ikke vilje eller forståelse for det som kommer i fremtiden. Økologisk landbruk har en overføringsverdi. Se på hvordan forskningen på økologisk har påvirket det konvensjonelle landbruket til å gå i en mer miljøvennlig retning. Omsetningen av økologiske produkter øker, men når en ny generasjon forbrukere vokser frem vil vi merke at etterspørselen av økologiske produkter øker ytterligere. Det er tragisk om vi da må importere økologiske produkter i stedet for å produsere selv. Lund summerer opp den bekymringen han har:

– Hva skjer med formålet og avtalen når vi får en fusjonert organisasjon som NIBIO? Hva skjer med utviklingen av økologisk landbruk?, spør han retorisk.

– Er det da «over og ut» for Norsøk, slik du ser det?

– Nei, jeg håper ikke det, men det er satt i spill. Nå får vi håpe det er noen som tar til fornuft i beslutningsprosessen. Og at vi kan videreføre en avtale med NIBIO slik at vi kan ivareta formålet slik vi ønsker det, sier Einar Lund.

Bakgrunnen

Tre forskningsinstitutt skal slås sammen til ett – til NIBIO Norsk institutt for bioøkonomiforskning) – fra 15. juli i år. Norsk institutt for skog- og landskapsforskning, Norsk institutt for skog- og landbruksøkonomi og Bioforsk danner grunnlaget for det nye NIBIO.

Bioforsk er positivt innstilt til sammenslåing siden de allerede samarbeider godt i dag og mener dette vil gi bedre resultater. Men før denne prosessen ble satt i gang ble det startet en prosess for å vurdere om man skulle legge ned noen av de 12 lokalitetene institusjonen har rundt i landet i dag. I den forbindelse ble det reist spørsmål om situasjonen ved Bioforsk i Tingvoll.

Det ble foreslått at Bioforsk på Tingvoll – med 37 ansatte – skulle omorganiseres og de fleste forskerne skulle styres fra de andre lokalitetene. Og kompetansesenter for økologisk landbruk på Tingvoll skulle overføres til Norsøk. Da begynte de ansatte å frykte for fortsettelsen; de fryktet de ville stå tilbake uten en faglig enhet, uten faglig ledelse. Bioforsk Økologisk skulle ligge under den private stiftelsen Norsøk.

DCIM100MEDIA

URO: Det er stor uro i Tingvoll og på Bioforsk Økologisk om hva fremtiden skal bli for forskningsinstitusjonen (Foto: Bioforsk Økologisk Tingvoll Gard)

 

 

 

 

Kommentarer